วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDGKKUJ) Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)

LATEST ISSUE
Tex7ure
Volume Anjay, Issue Angjay
Year 2022


ภาพรวม

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDGKKUJ) เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้และข้อค้นพบใหม่ แนวปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและวิทยาการร่วมสมัย แนวความคิดและทรรศนะที่ก้าวหน้าทางการศึกษาของนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา นักปฏิบัติ และนักนโยบายทางด้านการศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และครูผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทางด้านการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยทุกบทความผลงานทางวิชาการที่ส่งมาที่กองบรรณาธิการของวารสารจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและการประเมินคุณภาพของบทความตามหลักการและมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ


อัพเดทของวารสาร
บทความ (ดูทั้งหมด)


วิดีโอ

ED KKU

ED KKU2

ED KKU3

ED KKU4
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา (ดูทั้งหมด)

Tex7ure
Volume Anjay, Issue Angjay
Year 2022

Tes
Volume 1, Issue 1
Year 2002

ผลงานเด่นของวารสาร
ฉบับปัจจุบัน
Tex7ure
Volume Anjay, Issue Angjay
2022
ข่าวและประกาศของวารสาร


เกี่ยวกับวารสาร
วารสาร EDGKKUJ

- The official journal of Faculty of Education, Khon Kaen University
- เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อค้นพบจากการวิจัย การออกแบบและพัฒนา แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย เท่าทัน และเท่าเทียม กับปัจจุบันกาลในรูปแบบบทความผลงานวิชาการ
- เป็นพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนทรรศนะและวิถีคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกรูปแบบของการจัดการศึกษาในบริบทของประเทศไทยและนานาชาติผ่านการเขียนผลงานบทความ

แหล่งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
Facebook
Related Titles
asasaaaaa Volume okeee, Issue asasa
Year SAQ
kanjut Volume 4, Issue hiih
Year 2021
ติดต่อ